Privacyverklaring

Privacyverklaring Bibliotheek Z-O-U-T

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor de Bibliotheek Z-O-U-T is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Bibliotheek Z-O-U-T respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden;
 • om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze Bibliotheek;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld);
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • voor het meten van leesplezier dmv dBos (de Bibliotheek op school);
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Bij interbibliothecair leenverkeer;
 • Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl;
 • Bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.


We zullen deze situaties hierna kort toelichten.

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.bibliotheek.nl
Via de website www.bibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Op het moment dat u een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van onze Bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies
De website van de Bibliotheek maakt gebruik van de onderhoudsomgeving van de Koninklijke Bibliotheek. In het reglement van de Koninklijke Bibliotheek kunt u lezen welke webanalyse-service en welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). De gegevens van alle leden van de Bibliotheek kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld deelname Biebpanel). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Gebruik van foto’s
Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten die bij ons plaatsvinden. Die foto’s kunnen we gebruiken in onze uitingen (zoals flyers, de website, etc.). Wij vragen voor het nemen van een foto altijd om toestemming. Is er een foto waarop u zichtbaar bent en wordt gebruikt voor die doeleinden, laat het ons dan weten. Wij zullen het gebruik van die foto dan staken.

Rechten van betrokkenen
Als lid van de Bibliotheek Z-O-U-T kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Z-O-U-T aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van de diensten
via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze Bibliotheek.

De Bibliotheek Z-O-U-T kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

De Bibliotheek Z-O-U-T
Hoofdstraat 164, 
3972 LG Driebergen-Rijsenburg


0343-760020

info@bibliotheekzout.nl
avg@bibliotheekzout.nl
KVK: 30216528
BTWnr: 816891370